جی دی
فناوری ، سلامت ، سینما

لیست کامل کلید های میانبر برنامه اسکچاپ Sketch Up

0

اگر به تازگی شروع به طراحی با نرم افزار اسکچاپ کرده اید یا حتی یک طراحی ماهر هستید . حتما به کلید های میانبر نیاز خواهید داشت.

کلید های میانبر دسترسی شما را به بخش های مختلف برنامه سریعتر و راحت تر می کند و بسیار در کاهش زمان انجام یک پروژه برای شما مفید می باشد.

شاید در ابتدای کار استفاده از کلید های میانبر برای شما راحت نباشد و یا کاربرد هر یک از ان ها را فراموش کنید. اما به مرور شما به میانبر ها عادت می کنید و آن موقع است که لذت واقعی طراحی با اسکچاپ را خواهید چشید.

در ادامه تقریبا تمامی شورت کی های نرم افزار seketch up را برای شما لیست کرده ایم.

Key Default Shift+Key Ctrl+Key Alt+Key
Spacebar Select
Delete Edit/Delete
A Arc Edit/Select All
B Bucket
C Circle Edit/Copy
D Window/Hide(Show) Dialogs
E Eraser
F oFFset
G Edit/Make Component Edit/Make Group
H Hand
I File/Import…
J
K
L Line
M Move
N File/New File/New
O Orbit File/Open
P Pushpull File/Print
Q Qrotate
R Rectangle
S Scale File/Save Edit/Delete Guides
T Tape Measure Edit/Select None Camera/Std Views/Top
U Edit/Unhide/All Edit/Hide
V Edit/Paste
W Camera/Walk Camera/Look Around
X Edit/Cut
Y Edit/Redo
Z Zoom Camera/Zoom Extents Edit/Undo Camera/Zoom Window

تلگرام